Even in my Dreams it’s a Battlefield, exhibition text
By Kristina Valberg
 

WAS-Wonderland Art Space presents their first solo exhibition by Danish artist Annesofie Sandal. The exhibition visualizes human struggles and victories, and Sandal has created a dreamlike battlefield where the body as a temporary container is the point of focus.

Dreams and battlefields are at first glance contradictory terms. Where dreams represent life and hope for the future and battlefields the opposite. However, Sandal creates a scenario in Even in my Dreams it’s a Battlefield where the viewer is confronted with both antonyms in the exhibited sculptures and installation pieces, an exhibition where the boundary between dream and nightmare has been erased.

The recurring theme in the exhibition is the empty physical shell. The vase lying on a stretcher, the chain mail suit made from the artist's body measurements and the scarecrow on crutches are all lifeless shells, where the carnal has disappeared. The framed baby mummy preserves the “unheimliche” in the works which appear both frightening but also recognizable, as they all become images of the fact that we are born and die alone.

Sandal takes an interest in warrior culture - this as a depiction of individual´s eternal struggle against themselves. Here, to acknowledge of own fear and overcoming internal demons is seen as a victory, and the confrontation with these, creates room for resurrection. Sandals works illustrate the human quest for meaning and longing for affiliation in the world. Even if this urge for a sense of belonging cause and is rooted in struggle.

The exhibited works are formally based on anthropological findings and ancient art crafts, and inspired by religious symbols e.g. “the tree of life”; a motif used in many cultures as a rendering of life from its beginning to its end. In Sandals work, the tree is transformed into a lifeless female warrior-uniform.

Sandal works with a mix of biography and history, a sort of fiction that strives to reach a mental space, which lies outside speech and time. Her works depict existential aspects of human life, and reminds us about the connection between our past and possible future.


Even in my Dreams it’s a Battlefield, udstillingstekst
Af Kristina Valberg
 

WAS-Wonderland Art Space viser deres første solo udstilling af den danske billedkunstner Annesofie Sandal. Udstillingen visualiserer individets kampe og sejre i livet, og Sandal har skabt en drømmeagtig slagmark, hvor kroppen som midlertig beholder, er sat i centrum.

Drømme og slagmarker er umiddelbart modsættende termer. Hvor drømme repræsenterer liv og håb for fremtiden og slagmarker det modsatte. Dog skaber Sandal i Even in my Dreams it’s a Battlefield et scenarie hvor beskueren bliver konfronteret med begge antonymer i de udstillede skulpturer og installationsværker. En udstilling hvor skellet mellem drøm og mareridt er udvisket.

Det gennemgående tema på udstillingen er den tomme kropslige skal. Vasen der ligger på en båre, brynjen der er lavet efter kunstnerens kropsmål og fugleskræmslet på krykker, er alle afsjælede hylstre, hvor også det kødlige er forsvundet. Den indrammede  babymumie stadfæster det “unheimliche” i værkerne, som både fremstår skræmmende, men også genkendelige, i det de alle bliver et billede på, at vi fødes og dør alene.

Sandal er optaget af krigerkulturen som et billede på individets evindelige kamp mod sig selv. Hvor dét at vedkende sig sin egen frygt og overvindelse af egne dæmoner opleves som sejr, og konfrontationen med disse skaber rum for genopstandelse. Værkerne belyser menneskets søgen efter mening og længsel efter tilhørsforhold til verden. Selv hvis dette tilhørsforhold bringer og bunder i kamp.

De udstillede værker er formelt bygget op omkring antropologiske fund og ældre kunsthåndværk, og er inspirerede af religiøse symboler, som for eksempel ”livets træ”; et motiv der er blevet brugt i adskillige kulturer som en gengivelse af livet fra dets begyndelse til dets slutning. I Sandals værk er træet forvandlet til en kvindelig krigsuniform uden liv.

Sandal arbejder med en blanding af biografi og historie, som filtres sammen. En slags fiktion som stræber mod at ramme et mentalt rum, som ligger uden for sproget og tiden. Værkerne billedliggør nogle af de eksistentielle aspekter af vores liv og minder os om forbindelsen til vores fortid og den mulige fremtid.